ISO 14644

Tiêu chuẩn TCVN 8664-6:2011 ISO 14644-6:2007 - Phòng sạch

Tiêu chuẩn TCVN 8664-6:2011 ISO 14644-6:2007 Tiêu chuẩn này sử dụng để thực hiện: Cung cấp một hệ thống để xác định chính sách và quy trình vận hành phòng sạch. Trang phục sử dụng để cách ly sự lây nhiễm do con người ra khỏi môi trường. Đ…

Thiết kế phòng sạch

Giải thích cách thuật ngữ thiết kế phòng sạch

PHẦN 6: TỪ VỰNG Cleanrooms and associated controlled environments - Part 6: Vocabulary Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này thiết lập từ vựng của các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến phòng sạch và môi trường được kiểm soát liên quan. Tiêu …

Thiết kế phòng sạch

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch TCVN 8664-4:2011 ISO 14644-4:2001

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch TCVN 8664-4:2011 ISO 14644-4:2001 PHẦN 4: THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ KHỞI ĐỘNG Cleanrooms and associated controlled environments – Part 4: Design, construction and start-up Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yê…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào