ISO 14644-3 Tiêu chuẩn phòng sạch

Phương pháp thử kiểm tra phân loại độ sạch

Phương pháp thử kiểm tra phân loại độ sạch Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods CẢNH BÁO - Sử dụng tiêu chuẩn này có thể bao hàm các vật liệu, các thao tác và thiết bị nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không có mục đích…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào