TCVN 8648

Tiêu chuẩn TCVN 8664-6:2011 ISO 14644-6:2007 - Phòng sạch

Tiêu chuẩn TCVN 8664-6:2011 ISO 14644-6:2007 Tiêu chuẩn này sử dụng để thực hiện: Cung cấp một hệ thống để xác định chính sách và quy trình vận hành phòng sạch. Trang phục sử dụng để cách ly sự lây nhiễm do con người ra khỏi môi trường. Đ…

Thiết kế phòng sạch

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Việt Nam

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Việt Nam được được KS. Ấn chia sẽ cho mọi người. Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch Việt Nam này sẽ được phân loại theo từng phần. Tiêu chuẩn chia thành 8 phần sẽ được cung cấp cho mọi người tham khảo và download. Những …

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào