Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn TCVN 8664-6:2011 ISO 14644-6:2007 - Phòng sạch

Tiêu chuẩn TCVN 8664-6:2011 ISO 14644-6:2007 Tiêu chuẩn này sử dụng để thực hiện: Cung cấp một hệ thống để xác định chính sách và quy trình vận hành phòng sạch. Trang phục sử dụng để cách ly sự lây nhiễm do con người ra khỏi môi trường. Đ…

Thiết kế phòng sạch

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8664-7:2011 ISO 14644-7:2004

THIẾT BỊ PHÂN TÁCH (TỦ HÚT, HỘP GĂNG TAY, BỘ CÁCH LY VÀ MÔI TRƯỜNG NHỎ) Cleanrooms and associated controlled environments - Part 7: Separative devices (clean air hoods, gloveboxes, isolator and mini-environments) Phạm vi áp dụng Tiêu c…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào