Tiêu chuẩn ISO 14644-1:2015

Tiêu chuẩn ISO 14644-1: 2015

Tiêu chuẩn ISO 14644-1:2015, tiêu chuẩn chuyên ngành phòng sạch. ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế) là liên minh toàn cầu của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia (các cơ quan thành viên ISO). Công việc chuẩn bị các tiêu chuẩn quốc tế thường được thực …

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào