bảo trì

SOP cho hệ thống Chiller

SOP cho hệ thống Chiller (Máy làm lạnh nước) Quy trình vận hành tiêu chuẩn để bắt đầu và dừng các hệ thống làm mát và giám sát máy làm lạnh. 1.0 MỤC TIÊU Để đặt ra các thủ tục cho Chillers. 2.0 PHẠM VI SOP này sẽ được áp dụng cho hệ thống máy là…

Thiết kế phòng sạch

Bảo trì khu vực sạch dược phẩm theo Khuyến nghị của FDA

Bảo trì khu vực sạch dược phẩm: Khuyến nghị của FDA Khuyến nghị của FDA về khu vực sạch dược phẩm và hỗ trợ bảo trì khu vực trong đơn vị sản xuất vô trùng. Bảo dưỡng khu vực sạch dược phẩm có tầm quan trọng trong sản xuất vô trùng. Tính vô trùng của…

Thiết kế phòng sạch

Danh sách kiểm tra cho bộ phận kỹ thuật và bảo trì.

Danh sách kiểm tra kiểm soát cho bộ phận kỹ thuật và bảo trì. 1. Kiểm toán chất lượng nội bộ có được thực hiện không? Ngày kiểm toán cuối cùng Tình trạng tuân thủ Bất kỳ vấn đề đang chờ xử lý (Có thể đính kèm tờ riêng nếu cần) 2. C…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào