pass box

SOP vận hành và giám sát của Pass box động

1.0 MỤC TIÊU Để mô tả quy trình vận hành và giám sát hiệu suất của Pass box động. PASS BOX ĐỘNG 2.0 PHẠM VI SOP này được áp dụng để vận hành và giám sát hiệu suất của Pass box động. 3.0 TRÁCH NHIỆM Bộ phận vi sinh - Kiểm soát chất lượng 4.0 TÀ…

Thiết kế phòng sạch
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào